top of page
Open Site Navigation

Ochrana osobných údajov

 

Hybrid House s.r.o. je spoločnosť, ktorá je predajcom solárnych krytín BIPV (fotovoltaika integrovaná do budovy)

 

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Hybrid House,  s.r.o., IČO: 54 460 018, so sídlom:  Mýtna 50, 811 07 Bratislava – Staré mesto, t.č. +421911732777 , email: info@hybridhouse.sk (ďalej ako "Prevádzkovateľ" alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).  

Osobné údaje dotknutých osôb/1 spracúvame v súlade legislatívou o ochrane osobných údajov/2,3 (ďalej len „Nariadenie“ alebo „Zákon“) s cieľom zabezpečiť ich dostupnosť, integritu a dôvernosť.  

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre webové stránky www.hybridhouse.sk a s nimi súvisiace podstránky.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám, ako dotknutej osobe, v prípade ak ste nám poskytli alebo poskytnete svoje osobné údaje, informácie o tom, ktoré osobné údaje spracúvame v rámci  ďalej  uvedených účelov spracúvania, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri ich spracúvaní.

​1. ​Dotknuté osoby, kategórie osobných údajov a pôvod

Dotknutými osobami o ktorých spracúvame osobné údaje sú  zákazníci – fyzické osoby,  zamestnanci právnických osôb a naši zamestnanci. Ich osobné údaje   získavame priamo od nich pri kontakte za účelom nákupu alebo ponuky  produktov a služieb alebo záujmu o pracovné miesto v našej spoločnosti.  

 

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

a)   bežné osobné údaje  zákazníkov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail adresa, telefónne číslo;

b)   údaje zástupcov právnických osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo alebo zamestnanecké číslo, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa;

c)   osobné údaje zamestnancov Spoločnosti v rozsahu potrebnom na uzatvorenie pracovno-právneho vzťahu a údaje, ktoré sme ako zamestnávateľ oprávnení o zamestnancovi zverejniť v súlade s § 78 ods. 3 Zákona;   

d)   platobné a finančné údaje, napr. spôsob platby, číslo účtu, údaje o banke a karte, údaje o finančnom správaní;

e)   údaje týkajúce sa nákupu produktov a využívania služieb, napr. spôsob doručenia, reklamácie;

f)    údaje komunikácie, napr. údaje vložené do nášho webového kontaktného formulára, údaje zmenené prostredníctvom e-mailov, správ, platforiem sociálnych médií;

g)   IP-adresa, udržiavanie bezpečnosti informačného systému a zabezpečenie súladu s požiadavkami podmienok používania; online identifikátor, napr. údaje cookies.

Upozorňujeme, že v prípade nedostatku údajov uvedených v bode  a) až g) nemusíme byť schopní uzatvárať alebo plniť naše zmluvné záväzky.

 

3. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

3.1.     Ako Prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

3.2.      Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb  - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní  alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok (napríklad agentúry zabezpečujúce komunikáciu na sociálnych sieťach, marketing, distribúciu magazínu, prieskum spokojnosti a pod.).

 

4. Účely a právne dôvody spracúvania osobných údajov

4.1.     Evidencia požiadaviek

Ak  nám prostredníctvom kontaktného formulára pošlete svoje osobné údaje, budeme ich spracúvať  za účelom  vybavenia Vašej požiadavky (napr. prípravy zmluvy, objednávky, dopytu na tovar, dopytu na príslušenstvo, súhlasu na newsletter, prípadne inej Vašej požiadavky). Vyplnením a odoslaním formulára dobrovolne súhlasíte so spracúvaním v ňom obsiahnutých osobných údajov, ktoré budú za týmto účelom uchovávané po dobu jedného roka.  

4.2.     Zmluva  alebo predzmluvný vzťah

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pri uzatváraní  zmluvy alebo v rámci predzmluvného vzťahu, kde ste v postavení  zmluvnej strany, napríklad v prípade kúpy tovaru. Zmluvy sú uchovávané po dobu 10 rokov čo vyplýva z plnenia našich zákonných povinností pre účtovníctvo. Neposkytnutie osobných údajov na tento účel môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

4.3.     Spokojnosť zákazníka

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účel zisťovania Vašej spokojnosti s našimi službami spojenými s kúpou tovaru alebo poskytnutím služby, ak ste nám na také spracúvanie udelili súhlas. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania Vášho vzťahu k našej spoločnosti s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb, alebo do doby, kedy svoj súhlas odvoláte.

 

4.4.     Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať s cieľom propagovať našu činnosť, informovať Vás o akciách, nových produktoch a našich aktivitách na základe Vášho súhlasu a /alebo na základe nášho oprávneného záujmu.

Pri uplatňovaní oprávneného záujmu Vás môžeme osloviť iba v prípade, ak ste našim zákazníkom a môžete predpokladať, že Vás za týmto účelom oslovíme. Je na Vašom slobodnom rozhodnutí, či odmietnete naše ďalšie aktivity za týmto účelom voči Vašej osobe.

 

4.5.     Správa registratúry

Vo verejnom záujme  povinne spracúvame Vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej starostlivosti na základe osobitného predpisu (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení). Osobné údaje môžu byť poskytované Ministerstvu vnútra SR, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.   

 

4.6.     Vedenie účtovných dokladov

Máme zákonnú povinnosť  plniť úlohy súvisiace s vedením účtovných dokumentov v súlade s osobitnými predpismi (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Osobné údaje podľa  osobitných predpisov uvedených v predchádzajúcej vete podliehajú spracúvaniu po dobu 10 rokov a môžu byť poskytnuté príslušnému daňovému úradu, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.

 

4.7.     Sťažnosti, podnety, žiadosti

Je v oprávnenom záujme našej spoločnosti  spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané po dobu 5 rokov od vybavenia podnetu/sťažnosti/žiadosti.

 

4.8.     Súdne spory, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov

Vo veľmi špecifických prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na účely prípadných súdnych sporov, mimosúdneho urovnania, exekúcie, uplatňovania právnych nárokov a súdnych právomocí. Ide o účely zlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu našich práv v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,  Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok  a Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok).

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane, ktorou je účastník konania a audítor. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia konania.

 

4.9.     Reklamácie

Ak si uplatníte reklamáciu  voči našej spoločnosti, sprcúvame Vaše osobné údaje   podľa  článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Údaje sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov

 

4.10.     Evidencia zástupcov odberateľov a dodávateľov

Je v našom oprávnenom záujme spracúvať kontaktné údaje externých subjektov, s ktorými vedieme komunikáciu v rámci obchodných vzťahov. Zároveň je v našom oprávnenom záujme, v spojení s § 78 ods. 3 Zákona poskytovať alebo zverejňovať osobné údaje našich zamestnancov vo väzbe na ich pracovnú pozíciu. Osobné údaje poskytujeme účastníkom komunikácie, prípadne na tejto webovej stránke.

 

4.11.     Prenos informácií  

Je v našom oprávnenom záujme  spracúvať osobné údaje na účely ochrany informácií prenášaných prostredníctvom siete. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka a nebudú poskytované tretej strane.

5. Analýza profilu a automatizované rozhodovanie

Automatizované spracúvanie, vrátane automatizovaného spracúvania osobných údajov s cieľom vyhodnocovať, analyzovať a odhadovať osobné aspekty fyzických osôb vrátane aspektov súvisiacich s pracovnými výsledkami fyzickej osoby, ekonomickou situáciou, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, dôveryhodnosťou, konaním alebo umiestnenie. nevykonávame a to ani s cieľom vyhodnocovať osobné údaje na prijímanie rozhodnutí obmedzujúcich práva a slobody fyzickej osoby.

6. Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov

6.1.     Všetky nami spracúvané osobné údaje sú a budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou v postavení Prevádzkovateľa ale i Sprostredkovateľa (v prípade že sme poverení spracúvaním osobných údajov obchodným partnerom ako Sprostredkovateľ) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k nim majú  výlučne osoby poverené ich spracúvaním podľa stanovených pravidiel.  

6.2.     Osobné údaje sú zálohované podľa  retenčných pravidiel na základe našej povinnosti vyplývajúcej z Nariadenia a Zákona  za účelom ich dostupnosti v prípade  vzniku bezpečnostného incidentu. Zo zálohových úložísk ich vymažeme  po naplnení  podmienok podľa pravidiel zálohovania.

 

7. Práva dotknutých osôb

 

7.1.     Právo na prístup

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje. V prípade, že ich spracúvame, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie Vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môžeme Vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

7.2.     Právo na opravu

Máte právo na opravu o Vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás  dôležité, aby sme o Vás mali správne informácie. Ak  zistíte, že informácie, ktoré o Vás  evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to a žiadajte o ich opravu, ktorú bez zbytočného odkladu vykonáme.

7.3.      Právo na zabudnutie

Ak  o Vás spracúvame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracúvame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. „právo na zabudnutie").

7.4.     Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu Vašich osobných údajov, alebo namietate proti ich vymazaniu, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak ich už nepotrebujeme  pre dané účely, ale môžete ich Vy potrebovať  na preukazovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo ste namietali  ich spracúvanie  z iných dôvodov,  obmedzíme ich spracúvanie  po dobu nevyhnutnú na  vyriešenie veci.

7.5.      Právo na prenosnosť

Máte právo získať a požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe   osobitných predpisov.

7.6.      Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

7.7.     Právo namietať priamy marketing

V prípade, že namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

7.8.     Právo namietať 

Ak sa domnievate, že ako Prevádzkovateľ nemáme právo na spracúvanie Vaašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti tomu namietať. V takýchto prípadom môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku Vám odporúčame kontaktovať našu spoločnosť. 

7.9.     Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,   https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo:+421/2/32313214; E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk 

7.10.     Uplatnenie práv

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti   HybridHouse s.r.o., a to telefonicky na linke: +421 911 732 777, poslaním e-mailu na adresu: info@hybridhouse.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

8. Cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš webový prehliadač umiestňuje do vášho počítača alebo inteligentného zariadenia pri návšteve našej webovej stránky a umožňujú zapamätať si vaše používateľské preferencie. Súbory cookie sú navrhnuté tak, aby zabezpečili prispôsobenú používateľskú skúsenosť a pohodlnú navigáciu na webovej stránke.

Prijatím cookies vyjadrujete súhlas s pravidlami týchto zásad.

Ak nechcete prijímať cookies, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby všetky súbory cookie odmietal. Za týmto účelom si vo svojom prehliadači aktivujte funkciu súkromného prehliadania alebo blokovania súborov cookie. Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z používania súborov cookie, nemôžeme si byť istí, že naša webová stránka bude fungovať.

Súbory cookie používame iba na zaznamenávanie a analýzu štatistických údajov na zlepšenie našej stránky a aplikácií.

 

Službu analýzy webových stránok Google Analytics používame na zaznamenávanie štatistických údajov o počte návštevníkov webových stránok, navštívených stránkach, celkovom čase strávenom na našej webovej lokalite, použitých zariadeniach a ďalších štatistikách.

 

9. Zásady ochrany údajov a zmeny

Pravidlá ochrany údajov sú k dispozícii na našej webovej stránke .

Používaním alebo interakciou s webovou stránkou alebo našimi službami vy, ako používateľ našej webovej stránky alebo ako náš klient, súhlasíte s ustanoveniami týchto zásad a potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli všetkým ustanoveniam uvedeným v zásadách.

Zásady ochrany údajov sa obnovujú podľa príslušných legislatívnych  zmien.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo zásad používania súborov cookie nás neváhajte kontaktovať na adrese: info@hybridhouse.sk

1/ Dotknutou osobou ja každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

2/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

3/ Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

bottom of page